Klauzula informacyjna


KLAUZULA INFORMACYJNA
 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.
 
 
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 86-230 Lisewo ul. Toruńska 15, e-mailowo  gops@lisewo.com, telefonicznie 56/676 85 10.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod.gops@lisewo.com.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:

  1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze,

  2) art. 9 ust. 2 lit b RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie socjalnej zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,

  3) art. 9 ust. 2 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą,

  4) art. 9 ust. 2 lit. g RODO przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym,

  5) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

  6) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

  7) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

  8) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

  9) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach  rodzinnych,

  10) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

  11) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

  12) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

  13) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  14) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

  15) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

  16) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

  17) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków  realizacji rządowego programu „Dobry start”,

  18) art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.


 2. Dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, ubezpieczeniowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, sądy, organy ścigania, podatkowe, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. Dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.Państwa dane osobowe administrator może także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji tj.:

  1) do 10 lat od wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych, 
   
  2) do czasu przedawnienia roszczeń,

  3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w ppkt 1.

 4. Podanie danych:

  1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania danych lub podane zostaną nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,

  2) jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie


 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

  1) dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;

  2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

  3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:

  a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

  b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

  c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

  4) ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:

  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie  danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem 6. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

metryczka


Wytworzył: Monika Kowal (4 czerwca 2019)
Opublikował: Monika Kowal (4 czerwca 2019, 10:27:59)
Podmiot udostępniający: GOPS LIsewo

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (25 listopada 2020, 21:15:13)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 189