Szczegóły

zarządzenie nr5/2021

wydane przez KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LISEWIE

z dnia

w sprawiewprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie

Na podstawie: art. 68 ust. l, art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w oparciu o Komunikat Nr 23 Ministra §Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2009, Nr 15, poz. 84) oraz Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2012 roku, Poz. 56), zarządza się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do stosowania Procedurę Zarządzania Ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie w brzmieniu określonym, w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie
Monika Kowal