W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Lisewo – wspieranie psychologiczno – pedagogiczne i edukacyjno terapeutyczne zmierzające do wielostronnej aktywizacji dziecka – zajęcia korekcyjno - kompensacyjne”

XML

Treść

Lisewo dnia 27.10.2023 r.

Znak sprawy: GOPS.4220.5035.3.2023.MK


Zapytanie ofertowe

Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Lisewo – wspieranie psychologiczno – pedagogiczne i edukacyjno terapeutyczne zmierzające do wielostronnej aktywizacji dziecka – zajęcia korekcyjno - kompensacyjne”,

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Lisewo
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
NIP: 875 148 83 60

Odbiorca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-230 Lisewo
ul. Toruńska 15
Dane kontaktowe: tel. 56 676 85 10, e-mail: gops@lisewo.com

II. Opis przedmiotu zamówienia publicznego (w tym kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień CPV – jeżeli dotyczy):
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka. Beneficjentem specjalistycznych usług opiekuńczych jest dziecko w wieku 5 lat, u którego rozpoznano autyzm dziecięcy, usługi obejmują:

1. Wspieranie psychologiczno – pedagogiczne i edukacyjno - terapeutyczne zmierzające do wielostronnej aktywizacji dziecka – zajęcia korekcyjno - kompensacyjne ”– w wymiarze ok. 4 godzin zegarowych miesięcznie, dojazd do miejscowości Lisewo,

2. Niezbędna wymagania:
Osoba wykonująca specjalistyczne usługi opiekuńcze musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) tj.:

1) Posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga,

2) Posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:

a) szpitalu psychiatrycznym;
b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

d) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

e) warsztacie terapii zajęciowej;

f) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

III. Warunki realizacji zamówienia:

a) termin wykonania zamówienia: od listopada 2023 r. , z możliwością przedłużenia,

b) zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy jest uzależnione od otrzymania dotacji na realizację zadania/usługi.

c) Termin wykonania zamówienia oraz liczba godzin może ulec zmianie na podstawie wydanych decyzji administracyjnych zmieniających zakres świadczonych usług na rzecz beneficjenta.

d) warunki płatności: wynagrodzenie zostanie przekazane najpóźniej w m-cu następującym po m-cu w którym usługa była realizowana, po dostarczeniu przez Wykonawcę potwierdzonych list obecności, na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe na podstawie faktury bądź na podstawie umowy zlecenie w przypadku osób fizycznych.

IV. Opis kryteriów i sposobu dokonania wyboru wykonawcy:

a) Cena brutto jednej godziny zegarowej świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 100% (podana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. dojazd do miejsca zamieszkania, narzędzia dydaktyczno – naukowe, itd.)

V. Sposób oraz termin złożenia oferty przez wykonawcę:

Ofertę należy złożyć na Formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie wymagań określonych w cz. II pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego, w terminie – do dnia 06.11.2023 r. do godz. 10.00 (liczy się data i godzina wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) w formie:

  • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: …ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo,
  • faksem na numer: ……………………………-……………………………..,
  • w wersji elektronicznej na e-mail: gops@lisewo.com

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lisewie Monika Kowal

Załączniki