W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • strona  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. 
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Monika Kowal. Kontakt: gops@lisewo.com, tel. 56 676 85 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie odpowiada Monika Kowal, gops@lisewo.com, tel.56 676 85 10.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja

Budynek w którym mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowany jest przy ul. Toruńskiej 15 w miejscowości Lisewo.

Obraz przedstawiony poniżej przedstawia położenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na tle sieci ulic w miejscowości Lisewo.

Parking

Interesanci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą korzystać  z  przeznaczonego dla nich parkingu utwardzonego na którym są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Obraz przedstawiony poniżej przedstawia lokalizacje parkingu przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wejście do budynku

Do Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej prowadzi wejście znajdujące się na piętrze budynku do którego prowadzą  22 stopniowe schody ze spocznikiem. Brak wyposażenia w windę i podnośniki  Wejście stanowią drzwi jednoskrzydłowe o szerokości 90 cm w świetle ościeżnicy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Obraz znajdujący się poniżej przedstawia wejście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Informacje ogólne:

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie znajduje się na piętrze wielofunkcyjnego budynku. 

Toaleta nie jest  dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Dostosowanie  do obsługi interesantów:

Każda osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu dostępności architektonicznej ma zapewnione wsparcie pracownika Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Obsługa interesantów dla których dostęp na piętro budynku z uwagi na barierę architektoniczną w postaci schodów jest utrudniony bądź niemożliwy odbywa się w pomieszczeniu alternatywnym znajdującym się na parterze budynku (pomieszczenie alternatywne jest dostępne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  we wtorki od godzinny 15.30) wizytę należy umówić telefonicznie.

Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu z psem asystującym  bądź z psem przewodnikiem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Potrzebę skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.