W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Zamówienia na przeprowadzenie dwóch pogadanek dla rodziców w ramach realizacji projektu „Gmina bez przemocy”.

XML

Treść

Szczegóły

zamówienie naPrzeprowadzenie dwóch pogadanek dla rodziców w ramach realizacji projektu „Gmina bez przemocy”.

Status zamówieniarozstrzygnięte

nr sprawyGOPS.4220.4.2020.MK

zamawiającyGmina Lisewo - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie

tryb zamówieniaZapytanie ofertowe

wartość szacunkowaPoniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

termin składania ofert

Rozstrzygnięcie

Gabinet Psychologiczny Anna Jaworska, ul. Osiedle Robotnicze 11, 87-200 Wąbrzeźno jest ofertą najkorzystniejszą, spełniającą wymogi formularza ofertowego.
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
 
Gmina Lisewo
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
NIP: 875 148 83 60
 
Odbiorca:
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-230 Lisewo
ul. Toruńska 15
Dane kontaktowe: tel. 56 676 85 10, e-mail: gops@lisewo.com
 
II. Opis przedmiotu zamówienia publicznego (w tym kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień CPV – jeżeli dotyczy):

 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 pogadanek dla rodziców  w ramach realizacji projektu „Gmina bez przemocy”.
 
Przeprowadzenie pogadanki w 2 grupach warsztatowych po 10 osób każda, (90 min. w jednej grupie).
 
Celem warsztatów jest zapobieganie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez naukę alternatywnych metod wychowawczych, postępowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Ukazanie konsekwencji stosowania przemocy oraz możliwości uzyskania pomocy.
 
 Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do przeprowadzenia pogadanek:

1) W miejscach wskazanych przez zamawiającego - 1 spotkanie w miejscowości Lisewo oraz 1 spotkanie w miejscowości Krusin;
 
2) w dni robocze, w przedziale godzinowym 15.30 – 18.00;
 
3) z zachowaniem reżimu sanitarnego związanego z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID – 19,
 
Zamawiający zapewnia salę, barek kawowy, rzutnik z ekranem, flipchart oraz materiały dydaktyczne (m.in. flamastry, arkusze papieru) po konsultacji z wykonawcą.
 
 
III. Warunki realizacji zamówienia i warunki udziału w postępowaniu:

1. Termin realizacji zamówienia: od 13 października 2020 r. – do 31.10.2020 r.  

2. Miejsce realizacji usługi: Lisewo, Krusin.

3. Warunki udziału w postępowaniu. O niniejsze zamówienie może ubiegać  się Wykonawca, który posiada:

1) wykształcenie wyższe w kierunku pedagogika, psychologia bądź pokrewne,

2) dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną lub rodzicami,

3) Znajomość tematyki przemocy w rodzinie, potwierdzona doświadczeniem zawodowym bądź ukończonymi kursami, szkoleniami,
 
Powyższe Warunki musi spełniać osoba bezpośrednio prowadząca warsztaty.

W celu wstępnego udokumentowania spełnienia powyższych warunków wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie poproszony o przedstawienie następujących dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań:
  • dyplom ukończenia studiów,

  • zaświadczenia bądź referencje w celu udokumentowania spełnienia warunków opisanych w ppkt 2 i 3.
 
Powyższe dokumenty należy złożyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Warunki płatności: Zamawiający zapłaci należność za wykonane zadanie  w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury (rachunku) wystawionego po zakończeniu zadania na wskazany na nim numer konta bankowego.

Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury (rachunku) z potwierdzeniem wykonania pogadanek przez pracownika zamawiającego oraz listami obecności ze spotkania
 
 
IV. Opis kryteriów i sposobu dokonania wyboru wykonawcy:
 
a) najniższa cena brutto (w przypadku osoby fizycznej wraz z pochodnymi) za łącznie 2 pogadanki, zaoferowana przez Wykonawcę – 100%,
 
V. Sposób oraz termin złożenia oferty przez wykonawcę:
 
Ofertę, tzn. Formularz cenowy stanowiący załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego
wraz z Oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego potwierdzającym wstępne spełnianie wymagań określonych w cz. III pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w terminie – do dnia 12.10.2020 r. do godz. 12.00 (liczy się data i godzina wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) w formie:
  • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo,

  • w wersji elektronicznej na e-mail: gops@lisewo.com

  • platformą EPUAP, adres skrzynki: /GOPSLisewo/SkrytkaESP
 
VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 
Załącznik do Zapytania ofertowego:
 
1) Formularz cenowy

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dokument z przeprowadzonego postępowania ofertowego

  1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie dwóch pogadanek dla rodziców w ramach realizacji projektu „Gmina bez przemocy”.

  2. W dniu 6 października 2020 r. zamieszczono na stronie internetowej Zapytanie ofertowe.

  3. Oferty wpłynęły w terminie do dnia 12.10.2020 do godz. 12.00, poniższe oferty dodatkowe wpłynęły do 13.10.2020 r. do godz.11.00.

Lp.Nazwa i adres wykonawcyCena Brutto
1.Gabinet Psychologiczny Anna Jaworska, ul. Osiedle Robotnicze 11, 87-200 Wąbrzeźno380,00
2.Joanna Jarocka, Bielczyny 7, 87 – 140 Chełmża470,00


Do pobrania:

Załączniki