W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Zamówienia na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Lisewo – Terapia behawioralna

XML

Treść

Szczegóły

zamówienie naŚwiadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Lisewo – Terapia behawioralna

Status zamówieniarozstrzygnięte

nr sprawyGOPS.4220.5035.1.2021.MK

zamawiającyGmina Lisewo

tryb zamówieniaZapytanie ofertowe

wartość szacunkowaPoniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

termin składania ofert

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięto: Nie wybrano żadnej oferty, gdyż jedyna która wpłynęła nie spełniała wszystkich warunków udziału w postępowaniu.
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Lisewo – Terapia behawioralna”,

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
 • Gmina Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, NIP: 875 148 83 60

 • Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 86-230 Lisewo. ul. Toruńska 15

 • Dane kontaktowe: tel. 56 676 85 10, e-mail: gops@lisewo.com

II. Opis przedmiotu zamówienia publicznego (w tym kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień CPV – jeżeli dotyczy):

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka. Beneficjentem specjalistycznych usług opiekuńczych jest dziecko w wieku 7 lat, u którego rozpoznano autyzm dziecięcy, niepełnosprawne w znacznym stopniu, usługi obejmują:
 1. Terapia behawioralna – w wymiarze ok. 10 godzin zegarowych miesięcznie, dojazd do miejscowości Linowiec.
 2. Niezbędna wymagania:
Osoba wykonująca specjalistyczne usługi opiekuńcze musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) tj.:

 1. Posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

  a) szpitalu psychiatrycznym;

  b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

  c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

  d) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

  e) zakładzie rehabilitacji;

  f) innej jednostce niż wymienione w pkt a-e, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 3. Posiadać kwalifikacje do prowadzenia terapii behawioralnej.

 4. Posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

  a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

  b) kształtowania nawyków celowej aktywności;

  c) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
III. Warunki realizacji zamówienia:
 1. a) termin wykonania zamówienia: od kwietnia 2021 r. , z możliwością przedłużenia

  b) Termin wykonania zamówienia oraz liczba godzin może ulec zmianie na podstawie wydanych decyzji administracyjnych zmieniających zakres świadczonych usług na rzecz beneficjenta.

  c) warunki płatności: wynagrodzenie zostanie przekazane w m-cu następującym po m-cu w którym usługa była realizowana, po dostarczeniu przez Wykonawcę potwierdzonych list obecności, na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe na podstawie faktury bądź na podstawie umowy zlecenie w przypadku osób fizycznych.
IV. Opis kryteriów i sposobu dokonania wyboru wykonawcy:

a) Cena brutto jednej godziny zegarowej świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 100% (podana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. dojazd do miejsca zamieszkania, narzędzia dydaktyczno – naukowe, itd.)

V. Sposób oraz termin złożenia oferty przez wykonawcę:

Ofertę należy złożyć na Formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie wymagań określonych w cz. II pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego, w terminie – do dnia 18.03.2021 r. do godz. 12.00 (liczy się data i godzina wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: …ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo,
 • faksem na numer: ……………………………-……………………………………..,
 • w wersji elektronicznej na e-mail: gops@lisewo.com
Do pobrania:

Załączniki