W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Zamówienia na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Lisewo – Terapia manualna

XML

Treść

Szczegóły

zamówienie naŚwiadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Lisewo – Terapia manualna

Status zamówieniarozstrzygnięte

nr sprawyGOPS.4220.5035.4.2.2021

zamawiającyGmina Lisewo

tryb zamówieniaZapytanie ofertowe

wartość szacunkowaPonizej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

termin składania ofert

Rozstrzygnięcie

W terminie określonym w zapytaniu nie wpłynęła żadna oferta.

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Lisewo – Terapia manualna”,

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, NIP: 875 148 83 60
Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 15
Dane kontaktowe: tel. 56 676 85 10, e-mail: gops@lisewo.com
 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia publicznego (w tym kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień CPV – jeżeli dotyczy):
 
Świadczenie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  1 dziecka. Beneficjentem specjalistycznych usług opiekuńczych jest dziecko w wieku 7 lat, u którego rozpoznano autyzm dziecięcy, niepełnosprawne w znacznym stopniu, usługi obejmują:
 
Terapia manualna – w wymiarze ok. 10 godzin zegarowych miesięcznie, dojazd do miejscowości Linowiec,
 
Niezbędna wymagania:
 
Osoba wykonująca specjalistyczne usługi opiekuńcze musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)  tj.:
 
1)      Posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 
2) Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
a)      szpitalu psychiatrycznym;
b)      jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
c)      placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
d)      ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
e)      zakładzie rehabilitacji;
f)       innej jednostce niż wymienione w pkt a-e, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 
3)      Posiadać kwalifikacje do prowadzenia terapii manualnej,
 
III.  Warunki realizacji zamówienia:

 
a)      termin wykonania zamówienia: od kwietnia 2021 r. , z możliwością przedłużenia
b)      Termin wykonania zamówienia oraz liczba godzin może ulec zmianie na podstawie wydanych decyzji administracyjnych zmieniających zakres świadczonych usług na rzecz beneficjenta.
c)      warunki płatności: wynagrodzenie zostanie przekazane w m-cu następującym po m-cu w którym usługa była realizowana, po dostarczeniu przez Wykonawcę potwierdzonych list obecności, na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe na podstawie faktury bądź na podstawie umowy zlecenie w przypadku osób fizycznych.
 
IV. Opis kryteriów i sposobu dokonania wyboru wykonawcy:
 
a) Cena brutto jednej godziny zegarowej świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 100% (podana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. dojazd do miejsca zamieszkania, narzędzia dydaktyczno – naukowe, itd.)
 
V. Sposób oraz termin złożenia oferty przez wykonawcę:
 
Ofertę należy złożyć na Formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie wymagań określonych w cz. II pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego, w terminie – do dnia 29.03.2021 r. do godz. 12.00 (liczy się data i godzina wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) w formie:
·         pisemnej (osobiście, listownie) na adres: …ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo,
·         faksem na numer: ……………………………-……………………………………..,
w wersji elektronicznej na e-mail: gops@lisewo.com

Załączniki