W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Asystent rodziny

XML

Treść

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Stanowisko Asystent rodziny

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru prowadzonego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie:

W wyniku opublikowania ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko na w/w stanowisko, w terminie określonym w ogłoszeniu nie wpłynęły żadne oferty aplikacyjne kandydatów. W związku z powyższym konkurs na wolne stanowisko ogłoszony przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dnia 10 stycznia 2022 r. nie został rozstrzygnięty.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lisewie
Monika Kowal

---------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 2/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie:

Asystent rodziny

(nazwa stanowiska pracy )

wymiar etatu: 0,5  etatu 

na podstawie : umowy o pracę w zadaniowym systemie czasu pracy lub równoważnej umowy zlecenie.


1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub

2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi, rodziną lub

3) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

4) nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest  zawieszona ani ograniczona;

5) wypełnia obowiązek alimentacyjny  -  w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe - na stanowisku tożsamym lub podobnym;

2) znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy - kodeks rodzinny i opiekuńczy.

3) umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, podejmowania decyzji i zdolności ponoszenia odpowiedzialności z tytułu podjętych decyzji;

4) rzetelność, dokładność, systematyczność, komunikatywność;

5) dyspozycyjność;

6) nieposzlakowana opinia.

7) Prawo jazdy kat. B

8) Posiadanie/użytkowanie samochodu osobowego.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną i jego realizacja

2) Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi

3) Wspieranie aktywności społecznej rodzin.

4) Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

5) Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.

6) Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców.

7) Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoaktywnych.

8) Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

9) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.

10) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku.

11) Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.

12) Sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach.

13) Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, zespołem interdyscyplinarnym.

14) Realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860 z późn. zm.)

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;

b) list motywacyjny;

c) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e) kserokopie świadectw pracy potwierdzających okresy zatrudnienia;

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

g) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy,

h) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

i) oświadczenie o władzy rodzicielskiej,

j) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego,

k) kopia prawa jazdy.

Planowane zatrudnienie od lutego 2022 r.

Uwaga:

Treść składanych oświadczeń wymienionych w pkt 4 ppkt: h, i, j musi być zgodna z treścią oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie  lub pocztą na adres: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie, ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko  - asystent rodziny”, w terminie do dnia 21 stycznia 2021 r. do godz. 12.00.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego postępowania.

Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.lisewo.com oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wiadomości wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w procesie rekrutacyjnym i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie zostaną dołączone do akt osobowych.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny. W takim przypadku złożone dokumenty aplikacyjne podlegają procedurze określonej w pkt 3 klauzuli informacyjnej), z tym że termin trzydziestu dni liczy się od daty ogłoszenia informacji o odstąpieniu od konkursu.

6. Ochrona danych osobowych:

Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w naborze na stanowisko  Podinspektor ds. asystent rodziny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres siedziby: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie, ul. Toruńska 15 , 86 – 230 Lisewo,
  • e-mailowo:  gops@lisewo.com,
  • telefonicznie: 56 676 85 10.

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres : iod.gops@lisewo.com. Uznaje się, że osoby, które zgłosiły się do naboru zapoznały się z treścią klauzuli informacyjnej załączonej do powyższego głoszenia.

Lisewo, dnia 10.01.2022 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Lisewie

Monika Kowal

Załączniki