W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Drugi nabór na wolne stanowisko pracy - główny księgowy

XML

Treść

GOPS.110.1.2023

Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 11-15 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), w związku z Zarządzeniem Nr 2/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie:

 

Główny księgowy

(nazwa stanowiska pracy)

wymiar etatu: 1  etat
na podstawie: umowy o pracę w równoważnym systemie czasu
1. Wymagania niezbędne:

Kandydatem na ww. stanowisko może być osoba, która:

1) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2) posiada polskie obywatelstwo;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

5) posiada znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

6) osoba ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

7) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

8) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

2. Wymagania dodatkowe:

1) Doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub w jednostkach samorządu terytorialnego.

2) Biegła znajomość prowadzenia rachunkowości.

3) Umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych (RADIX) oraz BESTIA (program sprawozdawczy) oraz Płatnik.

4) Znajomość przepisów prawa związana z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj. : ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy - prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań przez Ośrodek.

5) Dyspozycyjność.

6) Bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.

7) Prawo jazdy kat. B

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

a) prowadzenia rachunkowości jednostki;

b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

c) dokonywania wstępnej kontroli:

- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

2) Opracowywanie projektu budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i nadzór nad jego realizacją zgodnie z zasadami prawa finansowego.

3) Opracowywanie oraz analiza sprawozdań finansowych z wykonania budżetu  Ośrodka.

4) Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami finansowymi.

5) Analiza wykorzystania otrzymanych środków.

6) Prawidłowe i terminowe wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

7) Prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej środków trwałych i składników majątkowych Ośrodka  oraz okresowe przeprowadzanie ich inwentaryzacji.

8) Prowadzenie kontroli wewnętrznej oraz kontroli  zadań zleconych.

9) Sporządzanie bilansu.

10) Rozliczanie wyniku finansowego, sporządzanie rozliczeń podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym.

11) Monitorowanie i rozliczanie dotacji z budżetu gminy i innych jednostek.

12) Kontrola ewidencji, rozliczania, sporządzanie deklaracji w zakresie określonym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

13) Dekretacja dowodów księgowych, sporządzanie przelewów bankowych.

14) Kompleksowa obsługa kadrowo – płacowa pracowników i zleceniobiorców.

15) Prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej /zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych   pracowników i członków ich rodzin jak również świadczeniobiorców Ośrodka.

16) Prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

17) Obsługa programów informatycznych.

18) Sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń.

19) Sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednich miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego.

20) Sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczania składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich pracowników, zleceniobiorców oraz świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne.

21) Sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania przelewów składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników oraz innych potrąceń z list płac.

22) Przygotowywanie i przekazywanie przelewów składek i należności na rzecz ZUS, KRUS  i Urzędu Skarbowego.

23) Obsługa księgowa, projektów realizowanych ze środków zewnętrznych m.in. Funduszy Unii Europejskiej.

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe  i staż pracy (świadectwa pracy),

3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (załącznik nr 1),

4) oświadczenia kandydata o spełnieniu wymagań określonych w pkt 1 ppkt 1 i ppkt 4 (załącznik nr 2),

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 3)

6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, innych, niż wymienione art. 221 §  ustawy kodeks pracy dołączonych z jego inicjatywy (załącznik nr 4)

7) kserokopia posiadanych dodatkowych uprawnień,

Uwaga: Treść składanych oświadczeń przez kandydatów, wymienionych w pkt 4 – ppkt 2 – 6, powinna  być zgodna z treścią  oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV), kwestionariusz osobowy, oświadczenia, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca w siedzibie pracodawcy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie, ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo, piętro. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

- praca przy komputerze: Tak

- praca o charakterze administracyjno-biurowym: Tak

- praca w terenie: Nie

- praca częściowo w terenie: Nie

- praca decyzyjna: Tak

- praca zmianowa: Nie

- bezpośredni kontakt z interesantami: Nie

- wystąpienia publiczne: Tak

- wyjazdy służbowe: Tak

- używanie samochodu do celów służbowych: Tak

Planowane zatrudnienie grudzień 2023 r./styczeń 2024 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie  lub pocztą na adres: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie, ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko  - ksiegowy”, w terminie do dnia 15 września 2023 r. do godz. 11.00 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

1. Otwarcie kopert z dokumentami aplikacyjnymi nastąpi komisyjnie dnia 15 września 2023 r.

2. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie.

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie.

4. Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Lisewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy, niż 6%.

Ochrona danych osobowych: Administratorem danych osobowych osób uczestniczących zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres siedziby: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie, ul. Toruńska 15, 86 – 230 Lisewo,
  • e-mailowo: gops@lisewo.com,
  • telefonicznie: 56 676 85 10.

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod.gops@lisewo.com. Uznaje się, że osoby uczestniczące w rekrutacji zapoznały się z treścią klauzuli informacyjnej załączonej do ogłoszenia o rekrutacji.

Lisewo, dn. 04  września  2023 r.

                                                                                                                    Kierownik

Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Lisewie

Monika Kowal

Załączniki