W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Ogólna

XML

Treść

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie, reprezentowany przez Kierownika. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres siedziby: ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo,
  • e-mail: gops@lisewo.com,
  • telefonicznie: 56 676 85 10.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować:
  • wysyłając e-mail na adres: iod.gops@lisewo.
1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie

1) art. 6 ust. 1 lit. c), art.. 10 RODO i art. 9 ust. 2 lit b), c), g) RODO  w związku z:

a) ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci*

b) ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych*

c) ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne*

d) ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*

e) ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach  rodzinnych*

f) ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*

g) ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

h) ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny*

i) ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej*

j) ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych*

k) ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*

l) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków  realizacji rządowego programu „Dobry start”*

w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie socjalnej zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, ponadto jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą i jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym

2) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające).

2. Dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, ubezpieczeniowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.

Dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Państwa dane osobowe administrator może także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw

3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji tj.:

1) do 5 lat od wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych, 

2) do czasu przedawnienia roszczeń,

3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w ppkt 1.

4. Podanie danych:

1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania danych lub podane zostaną nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,

2) jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

1) dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:

a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

4) ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie  danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem

6. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Warszawa, ul. Stawki 2 , gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

*niepotrzebne skreślić