W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie

XML

Treść

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie ma za zadanie prowadzić działania na rzecz rodziny i wspierać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, tak aby stały się one pełnowartościowymi i aktywnymi członkami społeczności lokalnej.
 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie zwany dalej „Ośrodkiem,” prowadzi działalność  w zakresie pomocy społecznej i działa jako jednostka budżetowa.

2. Ośrodek działania na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2918 r. poz. 994 z późn.zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.);

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2018 r. poz. 1260)

4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j Dz. U. z 2018 r. poz 2220).

6) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. Z 2018 r. Poz 554 z późn. zm.).

7) ustawy z dnia 9 czerwca  2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm).

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).

9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180)

10) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).

11) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.).

12) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcue Dużej Rodziny (Dz. U z 2017 r. poz. 1832)

13) ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 ze zm.)

14) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 2092 z późn. zm.).

15) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodznie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

16) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878).

17) Statutu Ośrodka;

18) Innych przepisów prawa dotyczących Ośrodka.”;

§ 2. 1. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Lisewo.

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Lisewie przy ul. Toruńskiej 15.

§ 3. 1. Ilekroć w statucie mowa o :

1) Gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium Gminy Lisewo,

2) Radzie, należy przez to rozumieć Radę Gminy Lisewo,

3) Ośrodku, należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie,

4) Kierowniku, należy przez to rozumieć Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie,

5) Ustawie, należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

6) Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lisewo,

Rozdział 2.
Cele i zadania ośrodka

§ 4. 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest świadczenie usług w zakresie określonym w ustawie o pomocy społecznej i innych określonych niniejszym statutem ustawach na rzecz mieszkańców Gminy.

2. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym, zadania własne gminy oraz Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie, w szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawią świadczeń;

2) pracę socjalną,;

3) prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzebach społecznych;

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, w tym działań mających na celu tworzenie klubów integracji społecznej, które wspiera organizacyjnie, rzeczowo i w niezbędnym zakresie finansowo, a także nadaje im regulaminy.

3. Ośrodek realizuje również zadania zlecone w zakresie:

1) świadczeń rodzinnych,

2) funduszu alimentacyjnego,

3) świadczeń wychowawczych,

4) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

5) karty dużej rodziny,

6) dodatków mieszkaniowych,

7) dodatków energetycznych,

8) zasiłków dla opiekuna,

9) realizacji ustawy „Za życiem”,

§ 5. 1. W zakresie zadań własnych Gminy i zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym Ośrodek kieruje się ustaleniami dokonanymi z Wójtem Gminy.

2. Zadania pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych Gminie, Ośrodek wykonuje zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę.

§ 6. 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu i współpracy z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi.

2. Przy realizacji zadań Ośrodek współdziała z samorządem wojewódzkim i powiatowym.

3. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi i innymi instytucjami zajmującymi się pomocą społeczną, spoza terenu gminy.

4. Ośrodek może zalecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi”.
 
Rozdział 3.
Organizacja wewnętrzna Ośrodka

 
§ 7. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

3. Przy wykonywaniu zadań Ośrodka, Kierownik działa jednoosobowo na podstawie udzielonych Upoważnień przez Wójta Gminy.

4. Kierownik jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

5. Kierownik ustala organizacje wewnętrzna Ośrodka w formie regulaminu organizacyjnego.

6. Kierownik składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby wynikające z zadań pomocy społecznej.

7. W ranie nieobecności kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem wykonuje pisemnie upoważniony przez kierownika pracownik.
 
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa ośrodka

§ 8. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących samorządowe jednostki Budżetowe.

2. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponosi Kierownik oraz w zakresie mu powierzonym – księgowy.

3. Działalność Ośrodka jest finansowana z budżetu Gminy oraz dotacji z budżetu państwa.

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy w ramach budżetu Gminy.

§ 9. 1. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj.  może przyjmować i dysponować Otrzymanymi darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które powinny być przeznaczone na Cele wskazane przez ofiarodawcę.

2 W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.

§ 10. 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy Lisewo w ramach Posiadanych kompetencji.

2. Nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka sprawuje Skarbnik Gminy.

3. Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Załączniki