W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Zasiłki i pomoc rzeczowa przyznawane w szczególnych przypadkach.

XML

Treść

I. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1358).
 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1788).

II. ZAŁĄCZNIK DO PROCEDURY


Nieokreślony

III. KOMU PRZYSŁUGUJE

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
 
1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
 
2) zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.
 
IV. KTO I KIEDY SKŁADA WNIOSEK

  1. Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

  2. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

V. DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY (STRONY)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia.


Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,

  • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia,

VI. DOKUMENTY WYTWARZANE W POSTĘPOWANIU

Decyzja administracyjna.

VII. FORMA I PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.
 
Przyznanie świadczenia bądź odmowa jego przyznania, następuje w formie pisemnej decyzji administracyjnej, termin wydania której upływa w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy).

Zasiłki wypłacane są w okresach miesięcznych lub jednorazowo. Zasadniczo wypłata zasiłku następuje w formie pieniężnej, jednak w razie uzyskania informacji o marnotrawieniu wypłaconego świadczenia lub wydatkowaniu go niezgodnie z przeznaczeniem, przekazuje się należne świadczenie, w całości lub w części, w formie rzeczowej, np.: poprzez zakup niezbędnych produktów spożywczych, lekarstw.


VIII. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie nie podlega opłatom.

IX. OPŁATY
Postępowanie nie podlega opłatom.

X. DOSTĘPNOŚĆ PROCEDURY
  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Lisewie - ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo, Tel: 56 676 85 10 .

  2. Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gops.lisewo.com.