W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Dodatek osłonowy

XML

Treść

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.).

II. Załącznik do procedury

  • Wzór wniosku o dodatek osłonowy (do pobrania poniżej)
  • Klauzula informacyjna (do pobrania poniżej)

 

III. Komu przysługuje:

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę:

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

1. 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
2. 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
3. 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
4. 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy (zasilanie węglem lub paliwami węglopochodnymi) w 2024 roku będzie wynosił:

1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
4. 822,25zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

IV. KTO I KIEDY SKŁADA WNIOSEK

Wniosek o dodatek osłonowy składa członek gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, o którym mowa w ust. 1, złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.


Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego w 2024 r. składa się do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

V. Dokumenty od wnioskodawcy

Wniosek będący załącznikiem do procedury.

Inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

VI. DOKUMENTY WYTWARZANE W POSTĘPOWANIU

Informacja, decyzja administracyjna.

VII. FORMA I PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie nie podlega opłatom.

IX. OPŁATY

Postępowanie nie podlega opłatom.

 X. DOSTĘPNOŚĆ PROCEDURY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Lisewie - ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo, tel. 56 676 85 10.
Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gops.lisewo.com.

Załączniki