W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Karta Dużej Rodziny

XML

Treść


I. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1390, 1907) oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

II. Załącznik do procedury

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny - www.gov.pl/web/rodzina
III. Komu przysługuje:

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

1) rodzic (rodzice) -  przez  którego  rozumie  się  także  rodzica  (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej  albo  w rodzinnym  domu  dziecka,  o której  mowa  wart.37  ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca   2011r.   o wspieraniu   rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 i 924).

2. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a)szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej –do dnia 30 września roku – w którym  jest  planowane  ukończenie  nauki  zgodnie  z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10ust. 4pkt 4;

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 
IV. Wymagane dokumenty:

Wniosek do pobrania w GOPS Lisewo ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo, bądź na powyżej).
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

  • 1) w przypadku  rodzica –oświadczenia,  że  rodzic  miał  lub  ma  na  utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej  ani  ograniczony  we  władzy  rodzicielskiej  przez  umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

    2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

    3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka –oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

    4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym  domu  dziecka,  o których  mowawart.37  ust.2ustawy  z dnia 9czerwca   2011r.   o wspieraniu   rodziny   i systemie   pieczy  zastępczej –oświadczenie  o pozostawaniu    w dotychczasowej  rodzinie  zastępczej  lub rodzinnym domu dziecka.

    4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

V. Wytwarzane dokumenty:
Karta dla każdego członka rodziny.
Decyzja administracyjna – w przypadku odmowy wydania karty.


VI. Termin załatwienia sprawy:

30 dni od momentu dostarczenia wniosku ze wszystkimi dokumentami,

VII. Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Lisewie  w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji


VIII. Miejsce załatwienia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
ul. Toruńska 15
86-230 Lisewo

Czynne w godzinach:  
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.15; 
wtorek 7.30 – 16.30

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można złożyć także elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia - www.empatia.mpips.gov.pl/

Szczegółowe informacje również o przysługujących zniżkach można śledzić na stronie: www.gov.pl/web/rodzina