W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Fundusz alimentacyjny

XML

Treść

I. Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. poz. 1467).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

II Załącznik do procedury 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z załącznikami - mrpips.gov.pl - do pobrania

III. Osoby uprawnione, kryteria: 

Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (tj. wyroku lub ugody), jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

- do ukończenia 18 roku życia albo,
- w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo,
- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco zasądzonej kwoty alimentów, nie więcej niż 500,00 zł. 


IV. Kiedy składa się wniosek:

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy. Okres świadczeniowy oznacza okres od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. 

Zgodnie z art.20 ust.3 w/w ustawy wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia. 

V. Do wniosku o ustalenie prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć w szczególności:

Poniższe dokumenty należy przedłożyć tylko w przypadku gdy dotyczą osoby wnioskującej w przypadku osiągania danego dochodu: 

1. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30fustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny. 

Wzory wniosków ze strony www.mpips.gov.pl - do pobrania

2. Zaświadczenie właściwego organu gminy, albo oświadczenie wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy albo nakaz płatniczy za ten rok, 

Wzory wniosków ze strony www.mpips.gov.pl - do pobrania

  3. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych     przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: 

a) formie opłacanego podatku, 
b) wysokości przychodu, 
c) stawce podatku, 
d) wysokości opłaconego podatku 

− w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; 

Wzory wniosków ze strony www.mpips.gov.pl - do pobrania


4. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny 

Wzory wniosków ze strony www.mpips.gov.pl - do pobrania

5. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą  sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, 
  
6. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania  alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej  bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, 
  
7. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, 
  
8. Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub zaświadczenie od komornika  prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub 

VI. Dokumenty wytwarzane w postępowaniu 

Decyzja administracyjna

VII. Termin i sposób załatwienia sprawy 

Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z niezbędną dokumentacją: 

- w terminie do dnia 31 sierpnia - ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za miesiąc
  październik nastąpi w terminie do dnia 31 października.

- w terminie od dnia 01 września do dnia 31 października – ustalenie prawa do świadczeń i  ich wypłata zamiesiąc październik nastąpi w terminie do dnia 30 listopada.

Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego składają wniosek o ich przyznanie wraz z wymaganą dokumentacją w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. 

W przypadku gdy świadczenie alimentacyjne dochodzone jest od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu składa się do organu właściwego łącznie z informacją sądu okręgowego lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika
  alimentacyjnego za granicą.

Prawo do świadczeń z funduszu ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela. 
 
Przyznanie świadczeń z FA bądź odmowa ich przyznania, następuje w formie pisemnej decyzji administracyjnej, termin wydania której upływa w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku wraz z wymaganą dokumentacją ( w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy ).

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wraz z niezbędną dokumentacją po 10 dniu miesiąca, świadczenia za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Zasadniczo wypłata świadczeń następuje w formie pieniężnej, jednak w razie uzyskania informacji o marnotrawieniu świadczeń lub wydatkowaniu ich niezgodnie z przeznaczeniem, przekazuje się należne świadczenia, w całości lub części, w formie rzeczowej, np. poprzez zakup niezbędnych produktów spożywczych, artykułów szkolnych, lekarstw.

VIII. Tryb odwoławczy
Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Lisewie  w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji 

IX. Opłaty 
wniosek i załączniki wolne od opłaty skarbowej 

X. Miejsce załatwienia sprawy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
ul. Toruńska 15
86-230 Lisewo

Czynne w godzinach:  
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.15;  
wtorek 7.30 – 16.30
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego: Aleksandra Urbańska