W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Posiłek w szkole i w domu

XML

Treść


Świadczenie może być realizowane w przedszkolu, szkole, internacie.

I. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1358).
 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1788).
 
Uchwała nr III/25/2018 RADY GMINY LISEWO z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

II. ZAŁĄCZNIK DO PROCEDURY

Nieokreślony


III. KOMU PRZYSŁUGUJE POSIŁEK

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
 
spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy tj. dochód na osobę w rodzinie nie wyższy niż 792 zł.

 
IV. KTO I KIEDY SKŁADA WNIOSEK

1. Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
2. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

V. DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY (STRONY)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia.

Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,

- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia,

VI. DOKUMENTY WYTWARZANE W POSTĘPOWANIU

Decyzja administracyjna.

VII. FORMA I PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


1. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.
 
2. Przyznanie świadczenia bądź odmowa jego przyznania, następuje w formie pisemnej decyzji administracyjnej, termin wydania której upływa w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy).

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie nie podlega opłatom.

IX. OPŁATY
Postępowanie nie podlega opłatom.

X. DOSTĘPNOŚĆ PROCEDURY
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Lisewie - ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo, Tel: 56 676 85 10 
2. Biuletyn Informacji Publicznej (http://www.bip.gops.lisewo.com.).